Yılmaz Hukuk Bürosu

HAKKIMIZDA

Yılmaz Hukuk Bürosu 2000 yılında Av. Abdullah YILMAZ tarafından kurulmuştur. Ticaret Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Ceza Hukuku, Aile Hukuku, İş Hukuku, İdare, Vergi Hukuku, İcra İflas Hukuku alanlarında müvekkillerine ekip olarak hizmet vermekte gerçek ve tüzel kişilere sürekli hukuki danışmanlık hizmetleri yürütmektedir.

Yılmaz Hukuk Bürosu avukatlık ve danışmanlık hizmetlerini güven, şeffaflık ve ulaşılabilirlik üzerine kurmuştur. Ülke içi ve ülke dışından birçok hukuk bürosu ile irtibat halinde çalışılmaktadır. Takip edilen dava ve takiplerin her aşaması hakkında vekil edenlere bilgi ve rapor sunulmakta, mesleki faaliyetlerin çoğunluğunda müvekkilden yazılı talimat alınarak takibata devam edilmektedir. Uyuşmazlık konusu dava ve işlemlerin neticesi hakkında garanti verilmemekte sadece muhtemel hukuki neticeler hakkında görüş bildirilmektedir. Takip edilecek davalar hakkında ekip olarak ön inceleme yapıldıktan sonra dava evrakı ilgili departmana sevk edilmekte, ihtilaf konusu olay ve işlemler hakkında güncel mevzuat ve yüksek mahkeme kararları taranarak en kısa ve en az masrafla vicdani kanaate uygun ve olumlu neticeler almaya gayret edilmektedir.

Önleyici avukatlık hizmetleri, hukuki danışmanlık alanında Yılmak Hukuk Bürosu’ nun önem verdiği faaliyet alanıdır. Zira sıklıkla değişen yasal mevzuatı vekil edenler takip edememekte, hukuki ve cezai sonuç doğurabilecek eylem ve işlemlerde profesyonel hukuki destek alınmadığından ciddi zararlar ortaya çıkmaktadır. Müvekkil portföyünde ülke çapında tanınan ve güvenilen marka ve şirketler bulunan büromuz, her türlü sözleşme ve belgeye imza atılmadan önce hukuki ihtilaflar ortaya çıkmadan, müvekkillerle temas halinde olan ekibimiz ile klasik yaklaşımlar yerine, hukuki risk analizi yaparak detaylı bilgilendirme ve uyarılarda bulunmakta, her türlü hukuki destek sağlayarak, doğacak maddi ve manevi zararı en aza indirmeye gayret etmektedir.

TİCARET HUKUKU

Ticaret Hukuku alanındaki faaliyet alanımız genel olarak,ticaret mahkemelerinin görev alanına giren işler başta olmak üzere,ticaret şirketleri arasında doğan ihtilafların çözümlenmesi,ticari faaliyetlere ilişkin sürekli danışmanlık hizmetleri sunulması,ortak teşebbüsler oluşturulması, şirket hissedarları arasındaki hisse devir işlemlerinin yürütülmesi,devir ve birleşmelerde bütün hukuki açılardan danışmanlık hizmeti verilmesini kapsamaktadır.

FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

Yerli ve yabancı şirketlere veya bunların bağlı şirketlerine, marka araştırmalarının yanı sıra, marka ve patentlerin Türk Patent Enstitüsü’nde tescil edilmesine ilişkin başvuru ve kayıt işlemlerinde destek sağlayan büromuz ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti içinde fikri mülkiyet hakları ihlal edilen şirketleri temsil etmekte ve hızlı bir şekilde gerekli tüm yasal önlemleri almak suretiyle ilgili mahkemelerinde hakları ihlal olunan şirketler adına gerekli hukuk ve ceza davaları açmaktadır.

GAYRIMENKUL HUKUKU

Yılmaz Hukuk Bürosu gayrimenkul satımı ve kirası, ipotek tesisi ve fekki, ayni haklara ilişkin tasarruflar ve inşaat sözleşme ve projelerinin hazırlanması gibi gayrimenkul ve eşya hukuku alanında müvekkillerine hizmet vermektedir. Tapu tescili, tapu iptali, kamulaştırma, müdahalenin men’i ve tecavüzün ref’i, ecrimisil konuları sunulan hizmetlerinden bazılarıdır.

İCRA VE İFLAS HUKUKU

Yılmaz Hukuk Bürosu bireysel veya kurumsal müvekkillerinin her türlü icra takip işlemlerini yürütmekte, alacağın tahsili için açılabilecek her tür davaları takip etmekte, ayrıca aleyhe başlatılan icra takiplerinden doğan menfi tespit ve istirdat davaları ile takibe yapılan itirazın kaldırılması ve iptali davalarında müvekkillerini temsil etmektedir. Haciz ve rehin başta olmak üzere alacağın tahsili işlemleri, ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takip, satış, açık attırma, ihalenin feshi ve ödeme sözleşmelerinin hazırlanması sunulan hizmetlerden bazılarıdır.

CEZA HUKUKU

Yılmaz Hukuk Bürosu Türk Ceza Kanunu başta olmak üzere özel kanunlarda yer alan suçlarla ilgili soruşturmalarda, kamu davasını, sürecin her aşamasını büyük bir titizlikle takip etmekte ve müvekkillerini temsil etmektedir.

AİLE HUKUKU

Yılmaz Hukuk Bürosu, çekişmeli boşanma davaları, mal paylaşımı, velayet ve kişisel ilişki tahsisi davaları ile nafaka ve nafakanın uyarlanması davalarını takip etmekte ve müvekkillerini temsil etmektedir. Ayrıca anlaşmalı boşanmalarda protokol hazırlanması, evlilik öncesi sözleşmelerin düzenlenmesi hususunda ve mal rejimine ilişkin sözleşmelerde de danışmanlık hizmeti verilmektedir.

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

Bireysel veya kurumsal müvekkillerin iş yaşamlarının ilgili mevzuat uyarınca düzenlenmesi adına danışmanlık hizmetleri vermekte ve iş hukukundan kaynaklanan tüm uyuşmazlıklarda müvekkillerini temsil etmektedir. İş ve hizmet sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi, iç yönetmelik hazırlanması, işveren vekilliği, sigorta hizmet tespiti davaları, fesih, istifa ve işe iade davaları bu kapsamda verilen hizmetler arasındadır.

İDARE VERGİ HUKUKU

İdari yaptırımlara karşı idare mahkemelerinde ve Danıştay’da açılacak iptal ve tam yargı davaları ile vergi cezalarına ilişkin uzlaşma işlemlerinin yürütülmesi, taksitlendirme yapılması, vergi mahkemelerinde her nevi dava takibini kapsamaktadır.